gezinshuis-wijdewereld

ALGEMENE VOORWAARDEN ( november 2022)

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, waarbij Gezinshuis Wijde Wereld optreedt als zorgaanbieder van jeugdhulp met of zonder verblijf en/of aanvullende dienstverlening.

 

Artikel 2. Definities

Jongere: Elke natuurlijke persoon, vertegenwoordiger van de jongere (gezaghebbende ouder of voogd) of rechtspersoon die met Gezinshuis Wijde Wereld een rechtsbetrekking is aangegaan en in die zin gebruik wenst te maken of gebruik maakt van jeugdhulp met of zonder verblijf en/of aanvullende dienstverlening van Gezinshuis Wijde Wereld op grond van een beschikking verblijf en/of begeleiding individueel.

Medewerker: eenieder die op basis van een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst verbonden is aan Gezinshuis Wijde Wereld, dan wel als ZZP-er voor Gezinshuis Wijde Wereld werkzaam is.

Beschikking: Toekenning van het recht op zorg door de Gemeente, al dan niet op basis van een bepaling van Bureau Jeugdzorg of een machtiging uithuisplaatsing afgegeven door de kinderrechter.

 

Artikel 3. Professionele zorg- en dienstverlening

De hulpverlening wordt geleverd als een inspanningsverplichting en geschiedt conform algemeen gebruik en kwaliteitsniveau conform de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, HKZ kleine organisaties en met inachtneming van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Indien er buiten de schuld van Gezinshuis Wijde Wereld niet kan worden gewerkt volgens deze wet- en regelgeving, kan Gezinshuis Wijde Wereld de hulpverlening weigeren dan wel stopzetten.

Gezinshuis Wijde Wereld zal bij de inzet van medewerkers, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, een professionele en op de aard van de hulpverlening aansluitende deskundigheid verlenen.

 

Artikel 3.1 Beschikking

Voor hulp van het gezinshuis is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.

 

Artikel 3.2 Hulpverleningsplan 

De inhoud van de hulp wordt in overleg met de jongere voorafgaand aan start hulp of uiterlijk binnen 4 weken na de start van de hulp vastgelegd in een individueel hulpverleningsplan. Het hulpverleningsplan wordt binnen 6 weken vastgesteld na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met de inbreng van minderjarige jeugdigen als bepaald in de Jeugdwet of vergelijkbare wet- en regelgeving. De jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het hulpverleningsplan. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft het gezinshuis naar overeenstemming met de jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Het hulpverleningsplan maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, voor zover wettelijk verplicht. In het hulpverleningsplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt: – de hulpvraag van de jongere; – de begeleidings- en behandeldoelen; – de wijze waarop het gezinshuis de gestelde doelen wil bereiken; welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken; – welke inspanningen de jongere zal doen om de gestelde doelen te realiseren; – de omvang van de hulp, tijdstip en frequentie; – de wijze en frequentie van evaluatie; – welke inzet en inspanning van andere hulpverleners/instellingen betrokken bij de jongere wordt geleverd.

 

Artikel 3.3 Informatie opvragen en verstrekken

De jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent het gezinshuis toestemming om bij de voor voorbereiding en de uitvoering van het hulpverleningsplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal het gezinshuis eerst vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de jongere, als onderdeel van het hulpverleningsplan of in een afzonderlijk verzoek. 

Indien het voor de taakuitoefening noodzakelijk is, dan mag Gezinshuis Wijde Wereld zonder (schriftelijke) toestemming gegevens verstrekken aan partijen zoals genoemd in artikel 5 van het Privacyreglement.

 

Artikel 3.4 Verplichte regelzaken

3.4.1 Inschrijving

Jongeren worden ingeschreven op het woonadres van het gezinshuis volgens de geldende regelgeving en wettelijke bepalingen.

3.4.2 Paspoort/ID en andere documenten

De jongeren in het gezinshuis hebben id-bewijzen nodig. De verantwoordelijk gezagdrager(s), oud of voogdij- instelling zijn verantwoordelijk om deze aan te vragen en bij aanvang van plaatsing over te dragen aan het gezinshuis. De zorgpas wordt bij aanvang van plaatsing overgedragen. Verantwoordelijke gezagsdrager(s) zijn verantwoordelijk voor het hebben van een zorgverzekering en het overdragen van een zorgpas. 

 

Artikel 3.5 Opvoeding

In het gezinshuis vindt naast wonen ook verzorgen en pedagogisch opvoeden plaats. Dat maakt dat dagelijkse beslissingen, waarvoor geen toestemming noodzakelijk is van een wettelijke vertegenwoordiger, genomen worden door de gezinshuisouders. Dat houdt ook in dat andere beslissingen genomen worden in overleg met het gezinshuis, waarbij het pedagogisch klimaat in het gezinshuis niet onder druk mag komen te staan. 

3.5.1 School/dagbesteding

Om school/dagbesteding en opvoeding zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is het gezinshuis aanspreekpunt voor school/dagbesteding. Gezinshuisouders voeren ook de oudergesprekken. Indien gewenst kunnen ouders aansluiten bij oudergesprekken. Indien van belang worden ouders en/of jeugdbeschermers/professionals door het gezinshuis betrokken bij de gesprekken met school/dagbesteding. 

3.5.2 Omgang ouder en kind

Vanwege de rust en de privacy die is nodig is voor de andere jongeren binnen het gezinshuis vinden bezoeken tussen ouders en kind buiten het gezinshuis plaats. 

Het gezinshuis faciliteert geen vervoer inzake bezoeken tussen ouder(s) en kind.

3.5.3 Afspraken rondom/met jeugdigen

Vanwege de rust en de privacy vinden afspraken plaats binnen schooltijd. Afspraken worden altijd gemaakt in overleg met en met instemming van de gezinshuisouders.

3.5.4 Huisarts, (medische) specialist en therapeut

Begeleiding bij bezoeken aan en consulten met huisarts, (medische) specialist en therapeut wordt vormgegeven door de gezinshuisouder. Hierdoor kunnen (medische) behandeling en wonen goed op elkaar afgestemd worden. De gezinshuisouders dragen zorgen voor een informatieoverdracht, naar (gezins)voogd en ouders, van belangrijke informatie. Indien er therapie nodig is voor een jongere geeft het gezinshuis de begeleiding rondom de behandeling vorm. Ook onderhouden zij contact met de betrokken therapeut en wisselen zij onderling inhoudelijke informatie uit over de behandeling ten behoeve van de juiste afstemming met de opvoeding.  

3.5.5 Vakantie

Tijdens de vakanties zijn er mogelijkheden om te logeren als die veilig kan en toegestaan is. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. De planning van het gezinshuis is leiden. 

De gezinshuisvakantie kan in het buitenland plaatsvinden. De verantwoordelijke gezagsdrager(s) vullen de hiertoe benodigde uitreisverklaring voor uitreizen met een kind naar het buitenland in en ondertekenen dit. Hiermee geven ouders toestemming op papier. 

3.5.6 Omgangsvormen

De jongere dient algemene aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van het gezinshuis hiermee op welke wijze dan ook wordt geconfronteerd kan dit een reden zijn voor een onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door het gezinshuis. Tevens kan er aangifte gedaan worden bij de politie.

3.5.7 Privacy

Privacy van zowel de jongere als ook van de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent on andere dat er door de jongere en dien ouders geen beeld- en geluidsopnames van andere jongeren of medewerkers van het gezinshuis gemaakt worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Ook worden er geen uitlatingen gedaan over jongeren en medewerkers van gezinshuis via (social) media of welke wijze dan ook. 

Op het terrein van het gezinshuis zijn camera’s aanwezig omdat het gezinshuis in het buitengebied staat, de beelden blijven 2 weken bewaard en zullen gebruikt worden indien nodig.

3.5.8 Digitale veiligheid

In het gezinshuis worden mobiele telefoons, tablets en laptops, wifi en internet beschikbaar gesteld. Het gebruik hiervan is aan grenzen gebonden en kunnen gemonitord worden door tools zoals bijvoorbeeld Family Link. Hierdoor kan er leeftijdsadequaat en persoonsgebonden afgestemd en ingesteld worden m.b.t. tijdslimieten en gebruikstijden.

3.5.8 Rookvrije omgeving

De jongeren en derden roken niet op het terrein van het gezinshuis, tenzij daar toestemming voor is gegeven door het gezinshuis. 

 

Artikel 4. Tijdstip hulpverlening

Voor jongere met een beschikking verblijf is er 7 dagen per week en 24 uur per dag een hulpverlener aanwezig.

4.1 Overmacht

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, ontslaan Gezinshuis Wijde Wereld van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de jongere uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interesses kan doen gelden.

Ingeval van tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst door Gezinshuis Wijde Wereld als gevolg van overmacht als bedoeld in dit artikel, heeft cliënt in beginsel geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade ten gevolge van die overmacht.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: – stremmingen in het vervoer, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, personeelskrapte, bedrijven bezetting en overige optredens van werknemersorganisaties, overheidsmaatregelen, storing in de leveringen van energie en water, storingen in het communicatie- en dataverkeer, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers alsmede het geval dat Gezinshuis Wijde Wereld door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit een individuele overeenkomst met jongere na te komen, machinebreuk, oorlog, oorlogsgevaar, molest, onlusten, welke niet aan Gezinshuis Wijde Wereld te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de verplichting van Gezinshuis Wijde Wereld geheel of gedeeltelijk word verhinderd, of op grond waarvan de nakoming van een individuele overeenkomst met Gezinshuis  Wijde Wereld redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 

Artikel 5 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

5.1 Registratie en beheer persoonsgegevens

Het gezinshuis zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het gezinshuis beheert en registreert informatie over de hulp in het elektronisch jongeredossier. Het gezinshuis draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens, heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. 

5.2 Informatie uit andere zorginstelling

De jongere en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig in het belang van de overeenkomst, het gezinshuis in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere zorginstelling(en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van relevante stukken gevraagd worden.

5.3 Uitwisselen gegevens

Het gezinshuis wisselt gegevens uit met andere instanties indoen dit noodzakelijk wordt geacht m.b.t. de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. 

 

Artikel 6 Verzekering

De jongere is verplicht een wettelijke aansprakelijkheid- en ziektekostenverzekering te hebben of af te sluiten. De jongere (of namens jongere de wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de jongere ter zake onverzekerd is, is de jongere aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van het gezinshuis uit hoofde van deze overeenkomst met zich mee brengen. 

 

Artikel 7 Gedragscode medewerkers

Agressie, racisme, seksuele intimidatie wordt niet getolereerd van medewerkers. Medewerkers dienen de levensbeschouwelijke opvattingen van de jongeren en diens familie te respecteren. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid Gezinshuis

8.1 Goed hulpverlener

De medewerker van het gezinshuis zal bij de werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen het gezinshuis en de geldende professionele standaarden.

8.2 Schade

In geval van schade bij jongere (materieel of immaterieel), waarvoor het gezinshuis aansprakelijk is, wordt die door het gezinshuis vergoed. De vergoedingsplicht van het gezinshuis strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van het gezinshuis per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) het gezinshuis van 50 euro of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Gezinshuis Wijde Wereld en jongere eindigt automatisch, wanneer de geldigheidsduur van de overeenkomst verstreken is en/of de beschikking vervalt of jongere overlijdt. Ingeval jongere (of gast) herhaaldelijk de huisregels overschrijdt, (dreiging met) geweld, jongere wordt opgenomen in een intramurale voorziening van een andere zorgorganisatie of de jongere (tijdelijk) buiten het werkgebied van Gezinshuis Wijde Wereld verblijft of gaat wonen, is Gezinshuis Wijde Wereld bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

De jongere of zijn wettelijk vertegenwoordiger kan de vrijwillige jeugdhulp te allen tijde opzeggen, tenzij er sprake is van een onder toezichtstelling of een machtiging uithuisplaatsing.

Gezinshuis Wijde Wereld is gerechtigd met onmiddellijke ingang wijzigingen die plaatsvinden met betrekking tot de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door te voeren.

 

Artikel 10 Klachten

Behandeling van klachten geschiedt volgens de geldende klachtenregeling. Uitgebreide informatie over de klachtenprocedure is op aanvraag beschikbaar via de directie.

Jongeren kunnen op individueel niveau een beroep doen op de clientvertrouwenspersoon. Deze persoon is beschikbaar voor het geven van informatie of ondersteuning in bijvoorbeeld een klachtafhandeling. www.zorgbelang-brabant.nl

 

Artikel 11 Geschillen

Nederlands recht is van toepassing op de hoofdovereenkomst, deze algemene voorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortkomen dan wel daarmee verband houden.

Ter zake alle geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is de Nederlandse rechter bevoegd. Geschillen worden exclusief voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement Breda of ingeval de kantonrechter bevoegd is de kantonrechter te Breda.